دلوی او بخښونکی خدای  په نامه

: دوطن ګوند داجرائیوی هیآت یاداشت

 
موږ په داسی حال کی چی د ښاغلی پکتین  صاحب  اقدام ستایو او په دی لار کی دموظف کمسیون ددندو دبریالیتوب په کار دهغی اغیزی په پوره ټوګه احساسوو  دګوند دټولو پخوانی مشرانوڅخه هیله لرو چی د ورته موقفونو  اعلان او په عمل کی دځپلو امکاناتو څځه په ګټی اځیستو دوطن ګوند دغړو د پراخ سیاسی او تشکیلاتی پیوستون په لار کی  ځپلی تاریځی دندی تر سره او دهیواد دروڼ اندو دتکړه مټ ( دوطن ګوند) دپیاوړتیا لپاره خپلی هڅی شریکی کړی. 
دښاغلی الحاج راز محمد پکیتن څخه په مننی او ددوی دپوره روغتیا په هیله
 
 

پیش بینی اشغال افغانستان از سوی شوروی: سند

اجتماع استخباراتی

قسمت دوم

برگردان: خلیل

عکس العمل های بین المللی

تمام عکس ها جنبه تزئینی داشته و بااصل سند ارتباطی ندارند

مسکو، بدون شگفتی، تصاحب قدرت ازسوی داوود را استقبال کرد. کارنامه هایش درتسهیل نفوذ وسیع شوروی، واین حقیقت که جناحهای سیاسی و نظامی تحت حمایت-شوروی از حرکتش (درکودتا) پشتیبانی کردند، درمسکو به چشم نشانه های امید واری ها درآینده دیده می شدند. پیامی از سوی رهبری شوروی یک هفته بعد از غصب قدرت ابراز اطمینان نمود که " دوستی و ... همکاری " بین دو حکومت بتواند " بطور موفقیت آمیزی بیشتر انکشاف نماید."10 پیشکش های یاری فزاینده ازپی آمدند، و درجریان یک بازدیدی ازمسکو درجون 1974، داوود موافقت نامه ای را برای کمک اضافی اقتصادی به ارزش 600 میلیون دالر منعقد کرد. شوروی ها برای یک آینده ی قابل پیش بینی برای به قدرت رسیدن کارمل و جناح پرچم او سرمایه گذاری می کردند، کسی که روسها او را نسبت به .خلقی-های یک دنده (کله شخ) و

مقابله جوی بیشتر حرف شنو میدانستند. 1

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اعلامیه هیآت اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن

مورخ۲۳/۷/۲۰۱۶

 

شهر کابل امروز باز به خون نشست . داعش فاجعه خونین دهمزنګ را به نام خود ثبت نمود . سوګمندانه درین رویداد خونین بیش از هشتاد تن هموطنان ما شهید وبیش از دوصد و سی تن زخمی ګردیدند . برای شهدا قرب رحمت الهی و برای زخمی ها از بارګاه رب العزت صحت کامل ارزو میکنیم . ما درد و رنج عظیم خانواده های داغدار را با تمام حجم آن درک مینمایم و درآن شریک هستیم .

 

 

 

پیش بینی اشغال افغانستان از سوی شوروی: سند اجتماع استخباراتی 

برگردان: خلیل 

درست درشب کرسمس سال 1979، استخبارات ایالات متحده گزارش هائی را دریافت کرد مبنی براینکه انتقالات هوائی سنگین شوروی دردرون و پیرامون افغانستان دردست اجرا بود. اساسآ کشف شده بود که اکثریت پروازها از بخش های غربی اتحاد جماهیر شوروی به پایگاه های هوائی در مناطق هم مرز با افغانستان صورت می گرفتند، با درنظرداشت سهمی کوچکتری ازآنها که همچنان به شهرهای مهم درافغانستان منتقل می شدند. با اینکه،تا به صبح دیگرتعداد پروازها به افغانستان بطور ناگهانی آغازبه ازدیاد نموده، به چیزی در حدود 250-300 پرواز در 72 ساعات آینده رسید.

فقیرمحمد ودان

قسمت چهارم

تاریخ: 29 جون 2016

 

واقعیت های پشت پردۀ جنگ در افغانستان

 

 

وضعیت توضیح شدۀ کشور در قسمت های قبلی این سلسله و نتیجه گیری مبتنی بر ضرورت تشکل و حضور باالفعل یک اپوزسیون سیاسی ملی، مستقل، نیرومند، متحد، قابل اعتماد و خدمتگزار و مهمتر از همه برانگیزنده مطرح گردید، تا این نیرو با استفاده از ارزشهای دموکراتیک قانون اساسی نافذۀ کشور و سایر قوانین متمم آن، خواست ها و نارضایتی مردم را در وضعیت سیاسی مطرح و نه تنها از این خواستها پشتیبانی نماید؛ بلکه تحرکات مقطع ای و پراگندۀ مردم را انسجام داده و تلاش نماید آن را گسترش و استقامت سیاسی بخشیده و به یک نیروی اثر گذار سازمانیافته جهت تغییر وضعیت کنونی و ختم جنگ مبدل نماید. 

ع . رحی

چه کسانی حافظِ دیوار استراتیژیکِ شمال خواهند بود؟

 

وضعیت شمال افغانستان اگر از یک طرف محصول انکشافِ استراتیژی جدید امریکا بهدفِ انتشارِ جنگ و جابجایی نسخه ی داعش در وسطِ بحرانِ در حالِ زایمان است ، از سوی دگر پهلو زدن های سیاسیِ غول های منطقوی « ایران و روسیه » در بستر انکشافاتِ جدید اینحوزه عاملِ دگرِ لرزش ها و لغزش های است که ثباتِ نسبی این جغرافیا را به گروگان گرفته است۰

 

ابلاغیۀ

هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخ: 21 جون 2016

 

هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن با مسرت ابلاغ میدارد که اینک در پروسۀ آغاز شدۀ تحرک میان احزاب، سازمانها، حلقات، محافل و شخصیت های معتقد و متعهد به حزب وطن جهت وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی، محترم ستر جنرال محمد رفیع سابق عضو هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن و معاون رئیس جمهور افغانستان، با پخش اعلامیۀ مؤرخ 19 جون 2016 خویش«کنار گذاشتن گوشه گیری مؤقت و نا خواستۀ مبارزات متشکل سیاسی» خویش را اعلام و تأکید داشته اند که:«از موضع یکی از همکاران، همفکران و همرزمان شهید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن، یکجا و در کنار تمام اعضای حزب وطن و با اعتقاد به راه و آرمانهای صلح خواهانۀ آن شهید بزرگوار،بخاطر نجات کشورم از وضع فاجعه بار کنونی مبارزه نمایم».

قنبر علی  تابش

ابعاد یغماگری ایران از فرهنگ افغانستان

 

مایه خرسندی است که آهسته آهسته افتاب اگاهی و هویت جویی بر فضای فکری و ذهنی کشور رسانه ها و دانشگاه و. . .  پرتو می افگند و نسل امروز وطن از ارزش اثار و مفاخر فرهنگی و تاریخی، خویش اگاهی می یابند و هر برگ آن را جزیی از هویت وجودی و شناسنامه ملی خود دانسته و در برابر هرگونه عمل تصاحبگرانه دیگران از خویش واکنش نشان میدهد ،

 

 

 

 

فقیرمحمد ودان

قسمت سوم

تاریخ: 15جون 2016

 

واقعیت های پشت پردۀ جنگ در افغانستان

 

2 ـ وجود ساختارها و تسلط ذهنیت های قبیلوی، عقب ماندگی شدید اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کشور و در نتیجه استیلای «فرهنگ فقر» با مظاهر محرومیت، یأس، عدم تحرک، نبود ابتکار و کمبود اعتماد بخود است که نه تنها زمینه های مساعدی را برای نفوذ و اثر گذاری شبکه های استخبارات خارجی و دستگاه های تبلیغاتی ـ روانی آنان جهت آغاز و ادامه جنگ مساعد ساخته است؛ بلکه همین عقب ماندگی و اثرات ذهنی آن است که نیز باعث میگردند تا اکثریت افراد جامعه اهمیت نقش فردی شان را در پروسه جاری درک نه نمایند، بدین ملحوظ نسبت به سرنوشت خویش در حالت بی تفاتی قرار گیرند و در نتیجه نتوانند مسولیت و وظایف شان را در قبال ضرورتِ تبارز ارادۀ واحد ملی برای ختم جنک ایفا نمایند.

  ـــ  فقیر محمد ودان ــ واقعیت های پشت پرده ی جنگ در افغانستان ــ قسمت دوم

 ـــ افغانستان ــ امید ها وچالش ها ــ شعبه تبلیغات و مطالعات حزب وطن

 ـــ فقیر محمد ودان ــ  نیرو های ترقیخواه وماهیت نقش آنان در وضعیت سیاسی افغانستان

 ـــ رحی ــ مرمی هفتم

 

ـــ په ملی شورا د شهید داکتر نجیب الله افتتاحیه وینا

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است