حماسه شهادت بزرگمرد تاریخ کشور

داکتر نجیب الله

را با تشدید مبارزه در راه رسیدن به صلح و تعمیق تفاهم بین الافغانی ارج  میگذاریم

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 24 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت دوازدهم

 

در اخرین بخش توضیح طرزتفکر، بنیاد های فکری، اندیشۀ سیاسی، هدف دونمایی و مرامنامۀ معطوف به تحقق ارزشهای این هدف، پاسخ به این سوال را نیز ضروری می پنداریم که حزب وطن بحاطر انسجام حیات درونی خویش کدام معیارها را در نظر داشته و تعمیل مینماید؟.

حزب وطن جهت انتظام حیات درونی خویش اساسنامۀ مدون دارد که آنرا نیز مجمع عمومی مؤرخ پنجم میزان 1391 خورشیدی، تصویب نموده است و متن این اساسنامه را در ذیل  مطالعه مینمائید 

 

 
 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 23 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت 

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت یازدهم

 

 : در عرصه فرهنگی 

         گنجينه های فرهنگ باستانی ما انعكاس دهندهً وطندوستی ، صلح پسندی ، آزاديخواهی ، انساندوستی و اسلامی مردم ماست . ارزشهای فرهنگی مذکور نيروی عظيم تحرك اجتماعی در جامعه افغانی محسوب ميشوند . شخصيت يك فرد افغان در بستر اين ارزشها و در نتيجه بهم آميختن آن با ساير ارزشهای زيستی ، نضج می يابد . حزب وطن معتقد است كه گسست از اين ارزشها ، بحرانِ از خود بيگانگی فردی وگروهی را باعث ميگردد . بنابرين ما سياست فرهنگی خويش را بربنيـاد اين ارزشها و به ترتيبی تنظيم و تعميل مينمائيم كه امكانات لازم جهت غنای فرهنگ هريك از اقوام باهم بـرادرافغان را ـ بمثابه گل های رنگارنک و معطر باغستان فرهنگ ملی ما ـ در پروسه همگرایی ملی و در همسويی با ارزشهای فرهنگی جهان معاصر تدارك نمايد .    

 

 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 22 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت دهم

 

       : درعرصه اجتماعی 

      بر مبنی تعهد حزب وطن جهت مبارزه بخاطر ایجاد ، تحکیم ، گسترش و تعمیق ازرشهای جامعه رفاه و ساختار های مدنی لازمی آن در عرصه اجتماعی ، دستیابی به اهداف ذیل را در نظر  :دارد  

       ـ  مردم افغانستـان متشكل از اقوام متعدد است كه بايد عينيت وجـود  آنان در ساختار نهاد های سیاسی واجتماعی افغانستان بطور عادلانه و دموكراتيك انعكاس قوی داشته باشد.  حزب وطن مخالف تاسیس و تشکل ساختارهای سیاسی برمبنای تعصبات تنگ نظرانه اتنيكی ، زبانی ، سمتی ، مذهبی بوده ، همچنان سؤ استفاده هـای سياسی و مداخلات غرض آلود خارجی را  كه بمنظور ايجاد خصومت ميان مردم باهم برادر ساكن كشور صورت ميگيرد ، محکوم مینماید .

 
 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ:21 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت نهم

 

 

با درک هدف استراتیژیک حزب وطن و مختصات آن، اکنون جواب به این سوال ضرور دانسته می شود که:حزب وطن برای دست یابی به ارزشهای متضمن هدف استراتیژیک خویش (جامعۀ رفاه)، بطور مشخص کدام سیاست ها را در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی ـ امنیتی و روابط و مناسبات بین المللی مطرح و برای تعمیل و تحقق آنها مبارزه مینماید؟.

حزب وطن چه در حالت اپوزسیون، چه شریک در حکومت و چه در حالتی که حکومت را در دست داشته باشد، مبارزه در راه ارزشهایی را وظیفه و مسوولیت خود میداند که در مرامنامۀ مصوب مجمع عمومی مؤرخ 5 میزان 1391 این حزب منعکس و کشور ما را گام به گام بسوی تامین بنیادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دفاعی ـ  امنیتی "جامعه رفاه" نزدیک ساخته و سرانجام نظام متذکره را تحقق می بخشد.  متن این مرامنامه را میتوانید در   ذیل مطالعه نمائید 

 
 

مؤرخ: 20 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت 

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت هشتم

 

 

3 ـ سازگاری (بمثابه بنیاد دموکراسی): حزب وطن معتقد است که وجود "عینی" نیروهای سیاسی دارای  گرایش های متضاد و متناقض در جامعه و عملکرد توأم با "اعتدال" آنان در تضاد و تناقض با همدیگر، محرک "تغییر و تکامل" جامعه محسوب میگردد. تعیین حد اعتدال جهت اثرگذاری برای هریک از این نیروها، عمق و پهنای اثرات و نقش آنان بر جامعه (تعداد آرایی که میتوانند بدست بیاورند) است . سازگاری روی این اصل و پذیرش و احترام به آن، رعایت عدالت و متضمن آن بوده، تحمیل خشونت را نفی و از فساد و فاجعه جلوگیری مینماید. مکانیزم تعمیل دموکراسی در حقیقت، مکانیزم تثبیت وزنه و درجۀ اثر گذاری نیروی سیاسی  بر جامعه، میکانیزم تثبیت خردورزی این نیرو بمنظور سازگاری باهمدیگر و قبول واقعیت های ناشی از همین سازگاری است

 

 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 19 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت 

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت هفتم

 

 

رهبری حزب وطن معتقد است که اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی و حزب وطن که معتقد و متعهد به این اندیشه است، در جایگاه توضیح شده فوق قرار دارند. پس اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی دارای کدام کدام مضمون و مختصات است که مبتنی بر آن اندیشۀ سیاسی نجات کشور از بحران کنونی و جنگ جاری محسوب میگردد؟

قبل از پرداختن به مسایل اساسی مطرح شده در سوال فوق، تذکار این مسئله اساسی را ضرور میدانیم که: حزب وطن یک حزب افغانی است و برای تغییر وضعیت کنونی افغانستان مبارزه مینماید، بنابرین انتظام افزار فکری ـ سیاسی و انتخاب اهداف او نیز متکی بر شناخت از واقعیت های وضعیت کنونی  و سطح رشد کنونی اجتماعی ـ اقتصادی افغانستان صورت گرفته است 

 

سنجر غفاری

 

از به دار آویختن روشنگری درکشورما بیست سال گذشت

به مناسبت بیستمین سالگرد شهادت استوره تاریخ ، شهید داکترنجیب الله ، رهبر مجبوب القلوب مردم افغانستان .

 بدون شک سرو صدای عقاید بیگانگان در کشورما ، صدآ وعقاید درونی ملت ماراغرق خویش نمود، که بدترین حالت بحران موجوده در سرنوشت ملی ما این است ،واقعیت این است که طاقت مان تمام شده وبه روی خودمان نمی آوریم که چه کردیم ودیگران با ما چه کردند، چونکه به سروصدای بیگانه گوش دادیم، اکنون همه ای مان حقیقت را برهنه می بینیم ،اما با دروغ ملاقات داریم ،متآ سفانه دروغ ایکه لباس حقیقت پوشیده است ، با تآسف که  دردرازای این بازی مردم ما بهای گرافی را پرداختند وهم اکنون نیز می پردازند... کشور بسوی ناباوری و مصیبت های گوناگون سوق گردیده ، جنگ هر روز شدت می گیرد، تکرار اشتباهات دامنگیر اداره و حیات ملی گردیده است . به قول گاندی بزرگ « اگر اراده ای نباشد، عشقی در کارنیست » واقعآ حالات کنونی در کشور ما بیرون از اراده ملت بوده، تحمیل اهداف غیر شامل آن است ، نه عشق مردم .بنآ  تا کدام زمان دیگر مردم ما شب باشند،تا دیگران مهتاب بمانند؟؟؟ باید به این جامعه گوسفندی پایانی بخشید ،فرصت  برای نابودی  گرگان را مساعد نمو،مردن در این راه ناگوار نیست ، زیستن وراه زندگی را ندانستن، ناگوار تر از این مرگ تدریجی است که همه ای ما منجمله روشنفکران کشور به آن روبرو و مبتلآ گردیده ایم، نمیتوان در یک زمان هم عاقل بود و هم عاشق، متآسفانه اکنون  هردورا ازدست دادایم !

 

برگرفته شده از سایت اریایی 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 18 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت 

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت ششم

 

 

 :اهداف جمهوری فدراتیف روسیه در رابطه به افغانستان 

بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، فدراتیف روسیه طی سالهای اخیر مجدداً قادر گردیده بمثابه یک کشور سرمایه داری و قدرت نیرومند منطقوی قامت راست نماید. مردم افغانستان توقع داشتند تا رهبران فدراتیف روسیه بخاطر جبران نقش اتحاد شوروی و روسیۀ تحت رهبری باریس یلتسین در ویرانی کشور شان، که به شکلی از اشکال با فدراتیف روسیه پیوند تاریخی دارند، سیاست های افغانی کشور هند را سرمشق قرار داده در استقرار صلح و ثبات و بازسازی افغانستان نقش خویش را ایفا و دوستی شان را با مردم افغانستان تثبیت نمایند و مانند دولت و مردم هند دل و دماغ مردم افغانستان را بدست آورند؛ ولی برعکس آنان پا به پای سیاست های افغانی ایران قدم گذاشته و اینک بمثابه شریک استراتیژیک ایران در زمینه عمل مینمایند. زیرا: رهبران روسیه تلاش ورزیده و تلاش می ورزند تا این کشور در آینده نیز به نفوذ سیاسی، اقتصادی و کلتوری خویش بر کشورهای آسیای مرکزی ادامه دهد. در همین محدوده نیز است که مسکو میخواهد تا امتیاز عبور پاپیلین های نفت و گاز و راه های ترانزیت این کشورها را از خاک روسیه به بازارهای جهانی و در نتیجه تسلط بر بازارها و شریان های اقتصادی کشورهای مذکور را کماکان حفظ نماید. بدین ملحوظ رهبران روسیه سعی مینمایند تا نه تنها از نفوذ رقیبی همچو امریکا در کشورهای آسیای میانه جلوگیری نمایند؛ بلکه برای صدمه زدن به نفوذ و اعتبار ایالات متحدۀ امریکا، به بی ثباتی در افغانستان نیز دامن میزنند تا افزون بر صدمه زدن به ایالات متحدۀ امریکا، این دروازۀ ورود و خروج به آسیای میانه را در یک رقابت جهت امتداد پاپیلین های نفت و گاز، نا امن نگهداشته و در نتیجه عبور پاپلین ها و امتداد و استفاده از راهای ترانزیتی را ناممکن سازند. زیرا روسیه نیز مانند ایران آرزو ندارد پاپیلین تیل و گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به جنوب آسیا و ماورای آن تمدید گردد. به علت همین وجوهات مشترک، روسیه و ایران در سیاست های افغانی شان نیز شراکت و همکاری استراتیژیک دارند.

روسیه بخاطر دست یاب

 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ:17 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت پنجم

 

 

: اهداف استراتیژیک ضد افغانی پاکستان

دستیابی به عمق استراتیژیک، استفاده از ثروتهای طبیعی و بازار مصرفی افغانستان برای کالاهای بی کیفیت پاکستانی، دستیابی به راه های ترانزیت به بازارهای اسیای مرکزی از طریق افغانستان و مقابله علیه نفوذ و اعتبار هند در افغانستان، اهداف اساسی دراز مدت پاکستان را در رابطه به افغانستان تشکیل میدهند که برای دستیابی به این اهداف، نه تنها تحمیل خط نامنهاد دیورند را بمثابه سرحد رسمی بین افغانستان و پاکستان در نظر دارند بلکه فراتر از آن میخواهند یک حکومت دست نشاندۀ شان را در افغانستان تحمیل و به این ذریعه نفوذ خویش را تحت ساتر تشکیل کنفدراسیون پاکستان ـ افغانستان گسترش دهند. بیجهت نبود که گلبدین حکمتیار بمثابه شرورترین افزار دست داشتۀ آی. اس. آی پاکستان، به تاریخ ششم حوت 1366 (24 فبروری 1987) در برابر عده یی از دپلوماتهای و  ژورنالستان خارجی مقیم اسلام آباد اظهار داشته بود که:"حکومت اسلامی در افغانستان تمام قیودات ویزه و پاسپورت را برای  پاکستانی ها رفع خواهد کرد. سرحد بین پاکستان و افغانستان وجود نخواهد داشت. ما میخواهیم پاکستان و افغانستان را یک مملکت واحد بسازیم و اگر درین راه موانع  موجود باشد میخواهیم کنفدراسیونی بین دو مملکت بوجود آید 

 

 

 

دافغانستان د پخواني ولسمشر ډاکتر نجیب الله د شهادت د شلم تلین په مناسبت

 !په خوست کي د وطن ګوند د ولایتی شورا اعلامیه  

 

  د ۱۳۹۵لمریز کال دتلي پينځمه دافغانستان دوتلې څیرې ،زړه ورسیاست  وال  دملي روغې جوړې نوښتګر ، ریښتیني اتل ، دافغانستان دپخواني جمهوریس ډاکټر نجیب الله دشهادت د شلم تلین سره برابره ده داورځ زمونږ دهیواد په تاریخ کې زمونږ دولس پر وړاندې دبهرنیوتوطیو او دسیسو دتکرار یو غمجنه او زړه بوګنوونکې ورځ ده په همدې ورځ پخوانی جمهور ریس دوطن ګوند موسس په یوه نړیواله توطیه کې دبهرنیو اجیرانو او انسان وژونکو کړیو سره تړلو کسانو دخپلو تورمخو بادارنو او دنړی دسترو ښکیلاکګرو ځواکونو په امر او هدایت په داسې حال کې شهید کړل شو چې ده په پلازمینه کابل کې دملګرو ملتونو په سیاسي مقر کې ددغه نړیوال ځواک په خونه کې پناه اخیستي وه .

 
 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ:16 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت 

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت چهارم

 

با تحلیل وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دفاعی ـ امنیتی افغانستان، پاسخ به این سوال نیز لازمی پنداشته می شود که، در شکلگیری وضعیت توضیح شدۀ بحرانی کنونی کشور و جنگ جاری نقش دول خارجی و بخصوص نقش ایالات متحدۀ امریکا، پاکستان، ایران و فدراتیف روسیه که بازیگران اصلی میدان معرکۀ افغانستان محسوب میگردند، درین "بازی بزرگ" چیست و آنان با شرکت درین بازی، دست یافتن به گدام اهداف استراتیژیک را در نظر دارند.

 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 15 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت 

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت سوم

 

 

ب ـ وضعیت کنوی سیاسی افغانستان:

باوجود انفاذ قانون اساسی و عدۀ زیادی از قوانین متمم آن، ایجاد قوای ثلاثۀ دولتی و ساختارهای مربوط آن و همچنان احزاب و سایر نهادهای جامعۀ مدنی، هنوز نقش و اثر گذاری احزاب بر وضعیت سیاسی ضعیف و نظام سیاسی کشور و بخصوص دولت با بحران مواجه و در نتیجه فاقد توفیق کارایی بوده، مشخصات و مختصات یک نظام سیاسی ناکام را تبارز داده و در نتیجه استقلال سیاسی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و اصول و ارزشهای دموکراتیک مندرج قانون اساسی مورد سوال و تهدید قرار دارد. علل این بحران و تداوم آن، افزون بر عقب ماندگی اجتماعی ـ اقتصادی کشور؛ مداخلات گستردۀ دول خارجی و دستگاه های سیاسی و استخباراتی این کشورها در امور داخلی افغانستان، نفوذ جنگسالارانِ فاسد، وابسته و نا مستقل در ساختارهای سیاسی (دولت و احزاب) و تبارز ذهنیت های عقبمانده آنان در عملکرد دولت، نفوذ گستردۀ گروه های مافیایی، عدم حضور دولت و ساختارهای ممثل حاکمیت دولتی در محلات، ادامۀ جنگ و تسلط «طالبان» و «داعش» با افکار قرون وسطایی بر بخش های از کشور و همچنان پراگندگی، نفاق و در نتیجه ضعف اثرگذاری نیروهای سیاسی مستقلِ ملی، وطنپرست، ترقیخواه و دموکرات بر وضعیت سیاسی کشور، محسوب میگردیدند.

 

 

 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 14 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت 

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت دوم

 

بعد از معرفی حزب وطن، پیش منظر تاریخی و وجود و حضور آن در وضعیت کنونی سیاسی کشور، ضرور پنداشته می شود تا توضیح گردد که:

2 ـ حزب وطن وضعیت کنونی افغانستان، علل شکلگیری و از جمله نقش کشورهای خارجی (همسایه ها، منطقه و جهان) را درین زمینه، چگونه ارزیابی مینماید؟.

جواب:

افغانستان کشوریست جنگ زده که نخستین جرقه های جنگ، چهار دهه قبل (1354) با سازماندهی از پاکستان علیه جمهوری تازه بنیاد شدۀ تحت رهبری سردار محمد داوود آغاز و تا اکنون در اوضاع و احوال مختلف (هم در عرصه ملی و هم در عرصۀ بین المللی) و تحت ساترها و بهانه های مختلف، توأم با گسترش و تعمیق مداخلات خارجی ادامه دارد. شدت متداوم جنگ و گسترش مداخلات کشورهای خارجی، منجمله مداخلات نظامی، استخباراتی و سیاسی کشورهای همسایه (بخصوص پاکستان و ایران)، کشورهای اسلامی بخصوص عربستان سعودی و حتی ابرقدرت های جهانی (ایالات متحدۀ امریکا و اتحاد شوروی سابق و اینک میراثخوار آن فدراتیف روسیه)، ابعاد متعدد حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی ـ امنیتی و روابط و مناسبات بین المللی کشور عقب نگهداشته شده و غریب ما را به پیچیده ترین اشکال آن به بحران کشیده اند.

 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 13 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت اول

تداوم دورانی چرخ پویا و بالندۀ زمان، با تمام فراز و فرود و جاخوردن های آن، اینک باز هم وطن و مردم ما را در آستانۀ لحظات تاریخی قرار داده، که بیست سال قبل، در قعر تاریکی شب هولناک پنجم میزان 1375، یکی از فرزندان راستین مادروطن ما با عزم راسخ، قامت بلند، گردن برافراشته و چشمان نافذ، یکه و تنها و رو در رو در برابر خفاشان و پیش قراولان لشکر شب و قومانده دهندگان سیاه روی متجاوز خارجی آن ـ در حالیکه یک شهروند عادی کشور و آنهم در حالت پناهندگی اجباری در تعمیری بنام مقر سازمان ملل در کابل، محسوب میگردید ـ قامت برافراشت، با شجاعتِ بی نظیر و با باختن جان و ریختن خون خویش از نوامیس و ارزشهای ملی کشور دفاع و در نتیجه حماسۀ افتخار آفرینی را از خویش در صفحات زرین تاریخ معاصر کشورما به یاد گار گذاشت.

 

 
به پیشواز بیستمین سـالـروز حماسۀ شهـادت دوکتور
نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن
 
مصوبه هئيات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن
 ۷ . ۹ . ۲۰۱۶
 
 
مردم افغانستان اینک آماده میگردند تا یک بار دیگر یاد ابر مردی را گرامی دارند که با گردن بلند و قامت برافراشته به جنگ خفاشان سیاهی و جهل شتافت و در دفاع از صلح،تمامیت ارضی و نوامیس ملی، با سربلندی و افتخار شربت شهادت نوشید و یکی از حماسه های بی نظیری را ثبت افتخارات تاریخی مادر وطن مشترک ما نمود
 
 

سیگار: حملات تروریستی در افغانستان از پاکستان مدیریت می‌شود

 

 

  ، بازرس ویژه کانگرس امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش سه ماه اخیرش به شدت گرفتن جنگ در افغانستان اشاره می‌کند. این گزارش که اقدامات سیگار را در سه ماه اخیر در افغانستان برجسته می‌سازد، به کانگرس امریکا سپرده شده است. 

فقیرمحمد ودان

قسمت چهارم

تاریخ: 29 جون 2016

 

واقعیت های پشت پردۀ جنگ در افغانستان

 

 

وضعیت توضیح شدۀ کشور در قسمت های قبلی این سلسله و نتیجه گیری مبتنی بر ضرورت تشکل و حضور باالفعل یک اپوزسیون سیاسی ملی، مستقل، نیرومند، متحد، قابل اعتماد و خدمتگزار و مهمتر از همه برانگیزنده مطرح گردید، تا این نیرو با استفاده از ارزشهای دموکراتیک قانون اساسی نافذۀ کشور و سایر قوانین متمم آن، خواست ها و نارضایتی مردم را در وضعیت سیاسی مطرح و نه تنها از این خواستها پشتیبانی نماید؛ بلکه تحرکات مقطع ای و پراگندۀ مردم را انسجام داده و تلاش نماید آن را گسترش و استقامت سیاسی بخشیده و به یک نیروی اثر گذار سازمانیافته جهت تغییر وضعیت کنونی و ختم جنگ مبدل نماید. 

ع . رحی

چه کسانی حافظِ دیوار استراتیژیکِ شمال خواهند بود؟

 

وضعیت شمال افغانستان اگر از یک طرف محصول انکشافِ استراتیژی جدید امریکا بهدفِ انتشارِ جنگ و جابجایی نسخه ی داعش در وسطِ بحرانِ در حالِ زایمان است ، از سوی دگر پهلو زدن های سیاسیِ غول های منطقوی « ایران و روسیه » در بستر انکشافاتِ جدید اینحوزه عاملِ دگرِ لرزش ها و لغزش های است که ثباتِ نسبی این جغرافیا را به گروگان گرفته است۰

 

فقیرمحمد ودان

قسمت سوم

تاریخ: 15جون 2016

 

واقعیت های پشت پردۀ جنگ در افغانستان

 

2 ـ وجود ساختارها و تسلط ذهنیت های قبیلوی، عقب ماندگی شدید اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کشور و در نتیجه استیلای «فرهنگ فقر» با مظاهر محرومیت، یأس، عدم تحرک، نبود ابتکار و کمبود اعتماد بخود است که نه تنها زمینه های مساعدی را برای نفوذ و اثر گذاری شبکه های استخبارات خارجی و دستگاه های تبلیغاتی ـ روانی آنان جهت آغاز و ادامه جنگ مساعد ساخته است؛ بلکه همین عقب ماندگی و اثرات ذهنی آن است که نیز باعث میگردند تا اکثریت افراد جامعه اهمیت نقش فردی شان را در پروسه جاری درک نه نمایند، بدین ملحوظ نسبت به سرنوشت خویش در حالت بی تفاتی قرار گیرند و در نتیجه نتوانند مسولیت و وظایف شان را در قبال ضرورتِ تبارز ارادۀ واحد ملی برای ختم جنک ایفا نمایند.

  ـــ  فقیر محمد ودان ــ واقعیت های پشت پرده ی جنگ در افغانستان ــ قسمت دوم

 ـــ افغانستان ــ امید ها وچالش ها ــ شعبه تبلیغات و مطالعات حزب وطن

 

ـــ په ملی شورا د شهید داکتر نجیب الله افتتاحیه وینا

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

دیدبان حقوق بشر: نیروهای وابسته به ژنرال دوستم دست به کشتار غیرنظامیان زدند

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است