ابلاغیۀ

هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخ: 21 جون 2016

 

هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن با مسرت ابلاغ میدارد که اینک در پروسۀ آغاز شدۀ تحرک میان احزاب، سازمانها، حلقات، محافل و شخصیت های معتقد و متعهد به حزب وطن جهت وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی، محترم ستر جنرال محمد رفیع سابق عضو هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن و معاون رئیس جمهور افغانستان، با پخش اعلامیۀ مؤرخ 19 جون 2016 خویش«کنار گذاشتن گوشه گیری مؤقت و نا خواستۀ مبارزات متشکل سیاسی» خویش را اعلام و تأکید داشته اند که:«از موضع یکی از همکاران، همفکران و همرزمان شهید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن، یکجا و در کنار تمام اعضای حزب وطن و با اعتقاد به راه و آرمانهای صلح خواهانۀ آن شهید بزرگوار،بخاطر نجات کشورم از وضع فاجعه بار کنونی مبارزه نمایم».

 

 : متن اعلامیۀ ستر جنرال محمد رفیع 
اعلامیۀ ستر جنرال محمد رفیع سابق عضو هیئت اجرائیه
شورای مرکزی حزب وطن و معاون رئیس جمهور افغانستان


وضعیت بحرانی افغانستان، ناشی از مداخلات کشورهای رقیب و تداوم جنگ نیابتی آنان به قیمت خون افغانها و ویرانی کشورم، مرا هرچه بیشتر مصمم ساخت تا با کنار گذاشتن گوشه گیری مؤقت و نا خواستۀ مبارزات متشکل سیاسی، از موضع یکی از همکاران، همفکران و همرزمان شهید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن، یکجا و در کنار تمام اعضای حزب وطن و با اعتقاد به راه و آرمانهای صلح خواهانۀ آن شهید بزرگوار، بخاطر  نجات کشورم از وضع فاجعه بار کنونی مبارزه نمایم 

 

قنبر علی  تابش

ابعاد یغماگری ایران از فرهنگ افغانستان

 

مایه خرسندی است که آهسته آهسته افتاب اگاهی و هویت جویی بر فضای فکری و ذهنی کشور رسانه ها و دانشگاه و. . .  پرتو می افگند و نسل امروز وطن از ارزش اثار و مفاخر فرهنگی و تاریخی، خویش اگاهی می یابند و هر برگ آن را جزیی از هویت وجودی و شناسنامه ملی خود دانسته و در برابر هرگونه عمل تصاحبگرانه دیگران از خویش واکنش نشان میدهد ،

 

 

 

 

فقیرمحمد ودان

قسمت سوم

تاریخ: 15جون 2016

 

واقعیت های پشت پردۀ جنگ در افغانستان

 

2 ـ وجود ساختارها و تسلط ذهنیت های قبیلوی، عقب ماندگی شدید اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کشور و در نتیجه استیلای «فرهنگ فقر» با مظاهر محرومیت، یأس، عدم تحرک، نبود ابتکار و کمبود اعتماد بخود است که نه تنها زمینه های مساعدی را برای نفوذ و اثر گذاری شبکه های استخبارات خارجی و دستگاه های تبلیغاتی ـ روانی آنان جهت آغاز و ادامه جنگ مساعد ساخته است؛ بلکه همین عقب ماندگی و اثرات ذهنی آن است که نیز باعث میگردند تا اکثریت افراد جامعه اهمیت نقش فردی شان را در پروسه جاری درک نه نمایند، بدین ملحوظ نسبت به سرنوشت خویش در حالت بی تفاتی قرار گیرند و در نتیجه نتوانند مسولیت و وظایف شان را در قبال ضرورتِ تبارز ارادۀ واحد ملی برای ختم جنک ایفا نمایند.

 

فقیر محمد ودان

واقعیت های پشت پرده ی جنگ در افغانستان

قسمت دوم

 

این مسئله که مردم افغانستان از جنگ به ستوه آمده؛ ولی با آنهم نتواسته اند ارادۀ واحدی را برای ختم جنگ تبارز دهند، ناشی از حقایق سازمان داده شده ای است که تدقیق و تحلیل واقعبینانه ای را ایجاب مینماید:

جنگ جاری افغانستان در حقیقت جنگ نیابتی کثیر الجوانب و پیچیده میان مراکز استخباراتی و مافیایی کشورهای دخیل است که این مراکز آن را با استفاده از نفوذ عوامل و شرکای افغانی شان در ساختارهای سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به اشکال مختلف(بکاربرد: جنگ افزار، اثر گذاری های سیاسی، تبلیغاتی و روانی و استفاده از محرک ها و تهدیدهای اقتصادی)، به راه انداخته و بخاطر حفظ و تداوم «منافع» شان پیش میبرند. 

 

افغانستان ــ امید ها و چالش ها

 

ازګشایش راه آبی  بندر چابهار بروی تجارت کشور  تا افتتاح سد سلما ګامهای موثر در عرصه تجارت و اقتصاد کشور برداشته شد ٬ به یقین ارزش تاثیرات دراز مدت آن نسبت به حال بمراتب  بیشتر خواهد بود ٬ در حالیکه در وضع موجود نیز دستآوردهای بزرګی محسوب میګردند

شعبه تبلیغات و مطالعات حزب وطن


کمیتۀ انسجام برای اعادۀ فعالیت حزب وطن در سایت انترنتی خویش (حزب وطن) اعلامیۀ ذیل را در حمایت از تلاشهای آغاز شده بخاطر تامین وحدت سیاسی و تشکیلاتی (وحدت حزبی) میان احزاب، سازمانها، حلقات، محافل و شخصیت های مستقل معتقد و متعهد به آرمانها و اهداف حزب وطن به نشر رسانیده است. رهبری حزب وطن از این اعلامیۀ بمثابه تبارز ارادۀ این رفقای عزیز بسوی وحدت و همگرایی نیروهای ملی، ترقیخواه و دموکرات استقبال مینماید.
 

 

فقیر محمد ودان

واقعیت های پشت پردۀ جنگ در افغانستان

قسمت اول

با نگاه سطحی به ظواهر جنگ کنونی در افغانستان، بیننده عامی رویارویی نیروهای متقابل دو طرف جبهات جنگ (از یک طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و از طرف دیگر طالبان، داعش و درین آواخر از جان گرفتن مجدد القاعده نیز بعضی اوقات یاد میگردد) را می بینند و بر اساس آن قضاوت مینماید. چنین دیدی سطحی و عامیانه است. زیرا جنگ کنونی در افغانستان از همان جرقه های نخستین خویش در زمان ریاست جمهوری سردار محمد داوود تا امروز، در تداوم رویارویی عملیات شبکه های متخاصم استخباراتی قدرت های بزرگ جهانی و اقمار منطقوی آنان بخاطر حفظ، تعمیق و گسترش «منافع» هر یک از آنان آغاز یافت و باوجود تغییرات در هویت مهره های افغانی و حتی هویت و ماهیت برخی قدرت های جهانی و اقمار منطقوی آنان، این جنگ بنابر عدم تغییر «منافع» آنان، همچنان تا امروز نه تنها ادامه دارد؛ بلکه بر پیچیدگی آن نیز پیوسته افزود گردیده است. بنابرین قضاوت در مورد ابعاد مختلف جنگ جاری، بدون شناخت مبتنی بر تحلیل و نتیجه گیری از «منافع» نیروهای داخلی، منطقوی و جهانی ممکن و میسر بوده نمیتواند.

غلام محمد زارع 

نخستین قربانیان بند سلما 

 

احداث پروژه های زیر بنایی بخاطر رشداقتصاد ملی و تامین نیازمندی های اولیه در کشور نه تنها جامعه را از ورود تولیدات مصرفی کشور های همسایه نجات میدهد بلکه از فرار اسعار جلوگیری

کرده و نقش کشور را در معادلات منطقوی برازنده میسازد

 

 

 ـــ شعبه تبلیغات و مطالعات حزب وطن ــ فاجعه کابل تمام شد ، تقبیح گردید

 ـــ فقیر محمد ودان ــ  نیرو های ترقیخواه وماهیت نقش آنان در وضعیت سیاسی افغانستان

 ـــ رحی ــ مرمی هفتم

 

ـــ په ملی شورا د شهید داکتر نجیب الله افتتاحیه وینا

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است